Κτηματολόγιο – Ακίνητα «Αγνώστου Ιδιοκτήτη», πως αντιμετωπίζονται.

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,

LLM Δημοσίου Δικαίου,

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

υ.Διδάκτωρ Νομικής

Κιν.Τηλ. 6944387047

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε μία περιοχή κτηματολογικό γραφείο, κάποιος που δεν πήγε να δηλώσει την ακίνητη περιουσία του κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης έχει στη διάθεσή του 14 χρόνια (για τα παλαιά προγράμματα του 1999) ή επτά χρόνια (για τα καινούργια από το 2005 και μετά) για να το κάνει, λαμβανομένου υπόψη και τις παρατάσεις. Αν παρέλθει και αυτή η προθεσμία, οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνονται οριστικές, είναι δικαστικά απρόσβλητες και τα ακίνητα που δεν δηλώθηκαν από κανέναν περιέρχονται στο Δημόσιο. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, το χρονικό περιθώριο προφανώς μεγάλο και έτσι το Δημόσιο προχωρά στη δήμευση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώθηκαν για οποιοδήποτε λόγο στο Εθνικό Κτηματολόγιο ή δηλώθηκαν με σοβαρά σφάλματα

Τα ακίνητα που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης εγγράφονται στην κτηματολογική βάση με την ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη». Για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών «Αγνώστου ιδιοκτήτη» σε γνωστού ιδιοκτήτη ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες – δικαστική ή διοικητική ανάλογα με την περίπτωση – με αυτές των λανθασμένων εγγραφών. Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος, αφού προηγουμένως εντοπίσει το ακίνητό του στα κτηματολογικά στοιχεία, θα πρέπει να τηρήσει τις διαδικασίες διόρθωσης που προβλέπονται. Οι αρχικές εγγραφές των οποίων το περιεχόμενο δεν αμφισβητήθηκε εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθίστανται οριστικές. Οι εγγραφές δηλαδή αυτές δεν αλλάζουν και είναι δικαστικά απρόσβλητες και ως αποτέλεσμα αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή λόγω διόρθωσης του περιεχομένου των αρχικών εγγραφών. Με άλλα λόγια, αν περάσουν οι προθεσμίες δεν υφίσταται η δυνατότητα να τροποποιηθούν οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές.

Πώς διορθώνονται τα «Αγνώστου Ιδιοκτήτη»

Η διόρθωση Αρχικών εγγραφών μπορεί να γίνει με τη διοικητική διαδικασία του προδήλου σφάλματος με αίτηση στον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου. Η αίτηση του Προδήλου σφάλματος ενδείκνυται για τις εξής περιπτώσεις:

  • Λανθασμένα στοιχεία ονοματεπώνυμου, αριθμού αστυνομικής ταυτότητας, πατρώνυμου, μητρώνυμου, ημερομηνίας γέννησης κ.λ.π.
  • Λανθασμένα στοιχεία για το είδος του καταχωρισθέντος δικαιώματος (πχ πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ..λ.π.) ή/και της αιτίας κτήσης (πχ δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π.)
  • Λανθασμένα στοιχεία συμβολαιογραφικού εγγράφου, δικαστικής απόφασης, διοικητικής πράξης κ.λ.π. (πχ αριθμός εγγράφου, στοιχεία εκδότη/ εκδούσας αρχής κ.λ.π.) λανθασμένα στοιχεία μεταγραφής/ εγγραφής τίτλου κτήσης (π.χ. υποθηκοφυλακείο, τόμος, αριθμός, ημερομηνία κ.λ.π.).

Η διαδικασία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν πρόκειται για ζήτημα ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, δηλαδή το ακίνητο έχει καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο στο όνομα τρίτου ή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που δεν συναινεί σε αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η άσκηση αγωγής (αναγνωριστικής ή διεκδικητικής) ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπο Δικαστηρίου.

Εάν πρόκειται για ακίνητο με ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη», δηλαδή για ακίνητο που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκε στη διάρκεια της κτηματογράφησης, που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες διόρθωσης προδήλου σφάλματος και απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ακολουθηθεί η απλή και σύντομη δικαστική διαδικασία της «Εκούσιας Δικαιοδοσίας», με την οποία υποβάλλεται αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου και το Δικαστήριο κρίνει χωρίς αντιδικία.

ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ο.Τ.Α.

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,

LLM Δημοσίου Δικαίου,

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

υ.Διδάκτωρ Νομικής

Κιν.Τηλ. 6944387047

Με το πλέγμα των διατάξεων των άρθρων 182-184 του ν.4555/18 διευρύνονται τα πεδία αναπτυξιακής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α. με την εισαγωγή καινοτόμων ρυθμίσεων που επιτρέπουν τη συμμετοχή τους σε νέα επιχειρηματικά σχήματα και πεδία συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των μεταφορών, της αξιοποίησης φυσικών πόρων και του τουρισμού.

Eπεκτείνεται η δυνατότητα σύστασης ή συμμετοχής των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού σε νέα νομικά πρόσωπα αναπτυξιακού χαρακτήρα, με αντικείμενο δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας και με σκοπό την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη, καθώς και την ενεργειακή αυτονομία και αυτάρκεια, λειτουργώντας συμπληρωματικά με το θεσμικό πλαίσιο των ενεργειακών κοινοτήτων του ν. 4513/18.

Mπορούν,  να συνιστούν αυτοτελώς (μονομετοχική) ή να συμμετέχουν από κοινού με άλλους ΟΤΑ του ίδιου ή άλλου βαθμού ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 51 του ν.1892/90 (101/Α΄), σε επιχειρηματικό σχήμα με τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας των άρθρων 252 παρ.2 περ. β και 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον έχει ως αντικείμενο τουλάχιστον μία (1) εκ των αναφερομένων δραστηριοτήτων του τομέα της ενέργειας.

Για τη σύσταση, τη λειτουργία, το προσωπικό, τη λύση, την εκκαθάριση, την εποπτεία και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις εταιρίες αυτές, εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στις ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες των δήμων και των περιφερειών, ιδίως δε των διατάξεων των άρθρων 253 και 265 του ν. 3463/2006, ως προς τις εταιρείες που συστήνονται από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και του άρθρου 197 του ν. 3852/2010, ως προς τις εταιρείες που συστήνονται από Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού.

Oι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού αποκτούν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν σε κομβικούς παράγοντες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω της συμμετοχής τους σε σχήματα αξιοποίησης είτε βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας είτε φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, διαμορφώνοντας παράλληλα δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής θέσης τους και περαιτέρω αναβάθμισης του επιπέδου παροχής των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.

Επισημαίνεται για τη σύσταση ή συμμετοχή του Ο.Τ.Α.  σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία με ειδικό σκοπό, υποβάλλεται σχετική αναλυτική και εμπεριστατωμένη επενδυτική πρόταση, συνοδευόμενη από επιχειρηματικό σχέδιο και οικονομοτεχνική μελέτη, καθώς και μελέτη δέουσας επιμέλειας, εφόσον αυτή απαιτείται, στη Διεύθυνση Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εισηγείται προς τους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. τις απαραίτητες προσαρμογές ή τροποποιήσεις της επενδυτικής πρότασης, προκειμένου αυτή να μπορέσει να υλοποιηθεί.

GDPR – Η προστασία των πολιτών από την λήψη τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και στα πλαίσια δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Γεώργιος Ε. Λασθιωτάκης

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,

LLM Δημοσίου Δικαίου,

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

υ.Διδάκτωρ Νομικής

Κιν.Τηλ. 6944387047

Ο Γενικός κανονισμός προστασία προσωπικών δεδομένων έχει πλέον άμεση εφαρμογή .

Πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ασχολήθηκε με το θέμα της λήψης τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και επέβαλε πρόστιμο 5.000 € σε Ιδιωτικό Ιατρείο.

Στο άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006 ορίζεται ότι: «Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς», ενώ με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι: «Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου».

Ο αριθμός τηλεφώνου ενός φυσικού προσώπου αποτελεί προσωπικό δεδομένο, αφού μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο έμμεσης αναγνώρισης του κατόχου του επιτρέποντας την επικοινωνία με αυτόν. Επισημαίνεται δε ότι, ειδικά κατά τη λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στοιχεία έμμεσης αναγνώρισης, μπορούν επαρκώς σε ορισμένες περιπτώσεις να διακρίνουν ένα άτομο από άλλα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου συνόλου, ακόμα και αν δεν έχει γίνει η εξακρίβωση του ονόματός του.

Όσον αφορά στην ενημέρωση του καλούμενου χρήστη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 ΓΚΠΔ και ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων μια σειρά από πληροφορίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Επιπλέον, εν προκειμένω, οι υπηρεσίες που παρείχε ο υπεύθυνος επεξεργασίας ήταν μεν ιατρικής φύσεως αλλά δεν αφορούσαν την κατ’ εξοχήν προαγωγή της δημόσιας υγείας. Περαιτέρω, ενέργειες «Εταιρικής – Κοινωνικής Ευθύνης» αποτελούν μια σύγχρονη μορφή διαφήμισης αλλά ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει ακόμα και σε περιπτώσεις δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να σέβεται τον Γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στην συγκεκριμένη απόφαση διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις: κλήσεις προς αριθμούς συνδρομητών που είχαν εγγραφεί στο μητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 (μητρώο άρνησης λήψης διαφημιστικών κλήσεων) και ότι o υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενημέρωνε ορθά για τα στοιχεία του, δυσχεραίνοντας την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το γεγονός ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποσκοπούσε με τις ανωτέρω ενέργειες να αποκομίσει κέρδος.

Έχει ανατείλει μια νέα εποχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και οφείλουμε να την σεβόμαστε.

Περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗΣ

Δικηγόρος Παρ’ Αρειω Πάγω

LLM ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

υ. Διδάκτωρ Νομικής, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Υπ. Δικαιοσύνης

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει ο ν. 4555/2018 («Πρόγραμμα Κλεισθένης I») στην εποπτεία των πράξεων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων αφορούν και στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας που υπάγονται οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και περιφερειών, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και αφορούν:

α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου,

β) ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.,

 γ) την αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων,

δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,

ε) τη μίσθωση ακινήτων από τρίτους,

 στ) τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων,

ζ) την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων,

η) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων,

 θ) τη διεξαγωγή δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος.

 Αποφάσεις σχετικά με την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εξακολουθούν να εμπίπτουν στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας ως αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα περιεχομένου. Επιπλέον, υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ που αφορούν ενιαία, επιπλέον της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, της εκποίησης παγίων περιουσιακών στοιχείων και της σύναψης δανείων, και την: – αγορά και εκποίηση ακινήτων, – ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, εάν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, – μίσθωση ακινήτων από τρίτους – σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του ν. 4555/2018. Ειδικά, για τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και κάθε τροποποίησή τους.

Κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την περιέλευσή της σε αυτόν και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη με την οποία διαπιστώνεται η νομιμότητα των αποφάσεων ή το παράνομο αυτών, με ταυτόχρονη ακύρωσή τους. Η μη έκδοση ειδικής πράξης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

 Στον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί έλεγχο νομιμότητας, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί, ακυρώνοντας για λόγους νομιμότητας οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων και των συνδέσμων τους.

 Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής προβλέπεται κατά αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων τους, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η προθεσμία άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής σε 15 ημέρες προβλέπεται ενιαία, τόσο κατά αποφάσεων, όσο και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των υπόχρεων οργάνων. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Επιπλέον, προβλέπεται ότι προκειμένου για τις ατομικές πράξεις, αυτές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο, με απόδειξη παραλαβής, με υποχρεωτική αναφορά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Αναφέρεται πλέον ρητά σε διάταξη νόμου ότι δικαίωμα για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Επιπλέον, δικαίωμα έχουν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιων των αρμόδιων δικαστηρίων.


Τα καρποφόρα δέντρα τα πετροβολούν

Το  πεδίο της πολιτικής κονίστρας είναι κατ’ αρχάς διαλεκτικό. Ο χώρος της ενασχόλησης με τα Κοινά δεν μπορεί να είναι μονοπωλιακός για κανένα πρόσωπο είτε ομάδα ατόμων. Διότι έτσι καταστρατηγείται η ίδια η βάση της Δημοκρατίας, πάνω στην οποία εδράζεται υγιώς η ουσία και η διαδικασία της  αναγκαίας πολιτικής διαβούλευσης, που πρέπει να προηγείται μιας άρτιας πολιτικής απόφασης. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η άσκηση Κριτικής από και προς πάσα κατεύθυνση, κρίνεται όχι απλώς εύλογη, αλλά και επιβεβλημένη, καθόσον αποτελεί αφενός τον «σεισμογράφο» των κοινωνικών αναγκών, οι οποίες διαφοροποιούνται μέσα στον ρου των εξελίξεων,  αφετέρου μπορεί να γίνει και η «βουκέντρα» που εγείρει την δραστηριοποίηση και ασκεί ώθηση προς τη βελτιστοποίηση της πολιτικής ζωής,

με μια σημαίνουσα επιφύλαξη όμως:

            Η Κριτική οφείλει  να εμφορείται από υποστατή τεκμηρίωση, ηθική, μόνο στόχο δε να έχει την εξυγίανση του πολιτικού χώρου.

            Από την άλλη πλευρά, συμβαίνει δυστυχώς «να πετροβολούνται απρόκλητα τα καρποφόρα δέντρα».

            Ο κρίσιμος προβληματισμός εν προκειμένω είναι εάν κάποιοι θέλουν να πετροβολούν τα καρποφόρα δέντρα προκειμένου να δρέψουν τους καρπούς τους ή για να τα απογυμνώσουν απλά από τους ζηλευτούς καρπούς.

            Και οι δύο εκδοχές υπόκεινται σε ηθικό σκεπτικισμό, η δεύτερη ωστόσο φέρει κι ένα επιπλέον βάρος ανηθικότητας.

            Παραπέμπει στην ιστορία με «την κατσίκα του γείτονα»…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗΣ
Δικηγόρος Παρ’ Αρειω Πάγω
LLM ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
υ. Διδάκτωρ Νομικής

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Υπ. Δικαιοσύνης
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ωραιοκάστρου με την δημοτική παράταξη Αν.α.σ.α.

Γιατί Αν.α.σ.α ;

          Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, έχοντας πλέον εμπλακεί για τα καλά στην διαδικασία των δημοτικών εκλογών, στις καθημερινές επαφές μου με σκεπτόμενους και προβληματιζόμενους πολιτικά συνδημότες μας έρχομαι συχνά αντιμέτωπος με το ερώτημα : Γιατί να επιλέξω να ψηφίσω την δημοτική παράταξη Αν.α.σ.α. και όχι κάποια από τις άλλες έξι παρατάξεις ;

            Είναι αλήθεια ότι όλες οι παρατάξεις διαθέτουν αναλογικά αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό και οι επικεφαλής σε προσωπικό επίπεδο είναι εξαίρετα πρόσωπα, μη παραβλέποντας ωστόσο την πολιτική τους υπόσταση και συμπεριφορά. Ποια είναι όμως τα κριτήρια με τα οποία, θεωρώ, ότι καλούμαστε να επιλέξουμε την μελλοντική διοίκηση του δήμου μας ;

            Ξεκινάω από μία απλή σκέψη που την κάνουμε όλοι μας, όταν έχουμε την ανάγκη «να γίνει η δουλειά μας», όπως λέμε. Είτε πρόκειται για Μηχανικό, Λογιστή, Δικηγόρο, Γιατρό, Υδραυλικό ή οποιονδήποτε άλλον επαγγελματία, για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, αναθέτουμε την εργασία, κατά την άποψη μας, «στον καλύτερο». Και ποιος είναι «ο καλύτερος» ;

            «Καλύτερος» λοιπόν μπορεί να είναι ένας καλός γνώστης της εργασίας, με εμπειρία, εργατικός, οπωσδήποτε αποτελεσματικός, με οργάνωση , συνέπεια και με κατάλληλους συνεργάτες. Δεν εξετάζουμε αν είναι φίλος μας, συγγενής μας, γείτονάς μας ή συγχωριανός μας, παρά μόνον εάν είναι ικανός να φέρει σε πέρας με επιτυχία το έργο που του αναθέτουμε. Με ομοειδή κριτήρια, φρονώ, θα πρέπει  να επιλέγουμε και τη δημοτική διοίκηση.

            Σε ορισμένες συνυποψήφιες δημοτικές παρατάξεις συγκαταλέγονται τοπικοί πολιτικοί, πολύχρονης παραμονής και διαμονής στο δημαρχιακό κατάστημα, οι οποίοι εναλλάχθηκαν κατά καιρούς σε παρατάξεις και σε θέσεις ευθύνης, θεωρώντας προσωπική επιτυχία και ιδανική προσφορά στον τόπο τους την αυτοδίκαιη έκτιση της θητείας τους. Άλλες πάλι παρατάξεις υπεραμύνονται της κομματικής τους προέλευσης, προσδεμένοι πνιγηρά στο άρμα της. Κάποιες άλλες βαυκαλίζονται την συνέχεια τους σε «άλλου τύπου» κατόπιν δομικής διαφοροποίησης. Υπάρχουν βέβαια και αυτές που προβάλλουν το νεανικό προφίλ τους χωρίς σαφείς και ουσιαστικές προτάσεις, ενώ δε λείπουν κι εκείνες που  περιφέρουν λάθρα την συνυπαιτιότητα τους, ως να έχει ξεχαστεί… Έρχεται βεβαίως και η παρούσα διοίκηση, κουρασμένη, να υπερασπίσει και να προβάλλει «το έργο» που όλοι γνωρίζουμε…  αυτάρεσκα και προκλητικά θριαμβολογικά.

Και όλο αυτό το πολιτικό συνονθύλευμα δεν συλλογάται και πολύ περισσότερο δεν αυτοπροσδιορίζει τις ευθύνες που φέρει για την σημερινή κατάσταση στον τόπο μας, ενώ εξακολουθεί να αξιώνει να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο το ίδιο μοντέλο «έργου». Πρόκειται για είδος πολιτικού δράματος, που σέρνεται για πολλές σεζόν, με τους ίδιους πρωταγωνιστές, ηθοποιούς, κομπάρσους και κλακαδόρους, ασχέτως αν οι τριγμοί από το σανίδι δεν επιτρέπουν καν να ακούγονται … οι διάλογοι!  Όσο το κοινό αντέχει, η δραματική παράσταση θα παίζεται επί σκηνής και παρασκηνίων βεβαίως.

            Στην περίπτωση μας λοιπόν, η μόνη παράταξη που πληροί τα προεκτιθέμενα  κριτήρια, κατ’ ουσίαν και σε όλο το εύρος,  είναι η Αν.α.σ.α.  Χωρίς να υποτιμάμε τις έτερες  προσπάθειες, εύκολα διαπιστώνεται ότι η Αν.α.σ.α έχει πονήσει τα μέγιστα, ολοκληρώνοντας από μηδενική βάση μια εκλογική προσπάθεια, ξεπερνώντας όλες τις προϋπάρχουσες και «νεοσύστατες» δημοτικές παρατάξεις, φτάνοντας να γίνεται σοβαρός λόγος για την βέβαιη συμμετοχή της την δεύτερη Κυριακή. Έχει στο ψηφοδέλτιο της νέα, άφθαρτα, έμπειρα στελέχη με διάθεση προσφοράς, αποτελεσματικούς επαγγελματίες, ικανούς να υλοποιήσουν το τεκμηριωμένο πρόγραμμα αλλαγής και ανάπτυξης του δήμου μας.

            Η δουλειά, η εμπειρία, η αποτελεσματικότητα και η διάθεση προσφοράς είναι η πεμπτουσία της παράταξης μας και η εγγύηση για μία επιτυχημένη θητεία στο Δήμο, που μόνο πρόοδο και ανέλιξη επαγγέλλεται.

                                                                                 Γι’ αυτό Αν.α.σ.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗΣ

Δικηγόρος Παρ’ Αρειω Πάγω

LLM ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

υ. Διδάκτωρ Νομικής

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Υπ. Δικαιοσύνης

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ωραιοκάστρου με την δημοτική παράταξη Αν.α.σ.α. με υποψ. Δήμαρχο τον Παντελή Σκαρλάτο.

Το κείμενο απηχεί προσωπικές απόψεις του συντάκτη.

Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον – Ο Αριμαθαίας, καθελών του ξύλου

cof

Μεγαλώνοντας,

περισσότερο θυμάμαι…

λιγότερο ζω ή ζω ίσα με που θυμάμαι.

Πριν τρία ορθόδοξα και εβραϊκά και σωκρατικά και βατικανά (γιατί όλα Αγάπης Πάσχα είναι), στην Ερμούπολη της Σύρου, εκεί που το σχίσμα του 1054, τη διαίρεση και τη διάσπαση την νικά και την καταπατά -κατ’ έτος- το Θείον μέσω του ανθρωπίνου, με το συναπάντημα καθολικού και ορθοδόξου επιταφίου, Ένιωσα Ανατριχίλα.

Ένιωσα Ανατριχίλα και την επομένη. Όταν Μέγα Σάββατο, βρέθηκα με την οικογένεια στη Μονή του Ιωάννη του Βαπτιστή, στην Πάτμο. Αετοράχη. Τόπος που παρουσιάστηκε η φωνή του Θεού και τρίχασε τον βράχο και γράφτηκε η Αποκάλυψη. Σε αίθριο αύλειο, μέσα σε κλήματα και λουλούδια, σε πέτρες πελαγίτικες και ανοιχτό έναστρο ουρανό, έξι μοναχοί άρχισαν από τις δώδεκα παρά, να χτυπούν ρυθμικά ξύλινα σήμαντρα με σφυριά. Όσο πλησίαζε η ώρα του μεσονυχυτίου, τόσο κι ο ρυθμός πύκνωνε. Μέχρι που στις δώδεκα, εφάρμοσε στην κωδωνοκρουσία της Ανάστασης. Χαμοζάλη! Αναστάσιμες καμπάνες με σήμαντρα. Τεράστιο μέγεθος, μη ανθρωπίνως υποφερτό. Το μυαλό χώρεσε στην ψυχή και η ψυχή χώρεσε στα επουράνια, δίχως βεγγαλικά δίχως λαμπάδες δίχως κόκκινα αυγά, μόνο με χτύπους, χτύπους ζώσας καρδιάς, τους τελευταίους του Χριστού μας και τους πρώτους δικούς μας, που Αυτός εμφύσησε-

Καλή ανάσταση σ’ όλους με υγεία.

Εκ των έσω η ανάσταση

cof

Η πιο πλεονεκτική γιορτή «ψυχής» για τους κλασικούς της αρχαιότητας Προγόνους λεγόταν «Κάθαρσις», όπου «καθαίρεται», «ανυψώνεται από τα έγκατα» και τείνει η Ψυχή στην συνένωση με το Θείο, στην οδό της χριστιανικής τελείωσης.

Κάθαρση δε συνεπάγεται εξυγίανση, όπως κακώς μεθερμηνεύεται. Το περιεχόμενο που ασφαλίζει ίσως ο όρος συνίσταται στο εξής: Εγώ, αφού εντοπίσω τα αμαρτήματα, δηλαδή τα σφάλματά μου, εξοικειώνομαι και τα αποδέχομαι.

Και μαζί μ΄ αυτά, που με ταπείνωσαν, υπόκειμαι σε αναμορφοποίηση και ανάβαση στην κλίμακα της ηθικής ζωής, ώστε να βγω «καινό κράμα», όχι μόνος, αλλά με το χέρι του «άλλου» που είτε είναι χείρα βοηθείας είτε προτεταμένος δείκτης στηλίτευσης. Οι συνάνθρωποι μου δίνουν μέλι και χολή, ρόδο κι αγκάθι, άφεση και κρίμα. Κι αγαπώ με όλη τη ζώσα ψυχή τόσο τον συνοδοιπόρο που με «θίγει» πιστά στον ώμο για τις ωφέλιμες πράξεις μου, μα ακόμη περισσότερο αγαπώ τον συμπορευόμενο Σατράπη που με κρίνει, ώστε να μου στερήσει τη δυνατότητα να κάνω λάθος. Ίσως ο δεύτερος ονομάζεται φίλος.

«Δρώντων και ου δι’ απαγγελίας, δι’ ελέου και φόβου περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν»

Η Ποιητική του Αριστοτέλη μίλησε για δράση κι όχι για απαγγελία, προκειμένου να καλοδεχτούμε πρώτα την κάθαρση και κατόπιν τελεολογικά, την Ανάσταση του Θεού και τη δική μας.