Κηδεμονία μαθητού, δικαιώματα κηδεμόνος εντός της σχολικής κοινότητας, προστασία προσωπικών δεδομένων κηδεμονίας.

cof

Ι. – Δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας ορίζεται :

[Π.Δ. 104/79  ΑΡΘΡΟ 13]

1.  Κηδεμών  του  μαθητού, εφόσον ούτος είναι ανήλικος, είναι ο πατήρ  και  τούτου ελλείποντος ή νόμω κωλυομένου ο  κατά  τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος   έχων  την επιμέλειαν αυτού, ή το υπό τούτου νομίμως επί εκτάκτου ή παγίας βάσεως εξουσιοδοτημένον ενήλικον μέλος της οικογενείας του.
2.  Ο κατά την προηγομένην παράγραφον κηδεμών, εφ’όσον δεν κατοικεί  εν τη έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται υπό ενηλίκου προσώπου εγγράφως εξουσιοδοτουμένου υπ’αυτού και νομίμως  κατοικούντος εν αυτή.
3.  Όπου εις το  παρόν  Π.Δ/γμα  αναφέρεται ο κηδεμών, νοείται και  ο κατά την προηγουμένην παράγραφον οριζόμενος αντιπρόσωπος αυτού.
4.  Ο κατά τας ανωτέρω παραγράφους κηδεμών υπέχει τας υπό των άρθρων  9 και 25 του παρόντος Π.Δ/τος προβλεπομένας  υποχρεώσεις.
5.  Ουδέν στοιχείον περί της  σχολικής  καταστάσεως  ανηλίκου μαθητού γνωστοποιείται ή  παρέχεται εις έτερον πρόσωπον πλην του κηδεμόνος αυτού ή ετέρου συγγενικού προσώπου  κατά  την κρίσιν του Δ/ντού του Σχολείου.

Β.Δ. 20.6/08-07-1955

Άρθρο 5

Παρ. 1. Πλην των τίτλων σπουδών ο αιτών εγγραφήν εις Γυμνάσιον ή Αστικόν Σχολείον ή Εμπορικήν Σχολήν, μαθητής, δέον να προσαγάγη προσέτι και δήλωσιν προσώπου αναλαμβάνοντος την κηδεμονίαν του εγγραφομένου μετά της διευθύνσεως του.

Παρ. 2.Ο μαθητής κηδεμονεύεται υπό του πατρός του ή τούτου απουσιάζοντος ή μη υπάρχοντος, υπό της μητρός αυτού. Μη υπαρχόντων γονέων, κηδεμών του μαθητού είναι ο κατά πιστοποίησιν της αρμοδίας αρχής νόμιμος κηδεμών αυτού. Όταν ο πατήρ ή η μήτηρ ή ο νόμιμος κηδεμών δεν διαμένει εν τη έδρα του σχολείου, διορίζει ούτος ως κηδεμόνα έτερον πρόσωπον κατοικούν εν τη έδρα του σχολείου.

            Όπως προκύπτει από τα παραπάνω την κηδεμονία του μαθητή μπορεί να ασκήσει «…….και ο κατά τις διατάξεις του αστικού κώδικα έχων την επιμέλεια αυτού…..». Την επιμέλεια του τέκνου ασκούν από κοινού οι γονείς του. Σε περίπτωση διαφωνίας τους (διάσταση, διαζύγιο κλπ) η επιμέλεια, κηδεμονία ή επιτροπεία ορίζεται  υποχρεωτικά με δικαστική απόφαση  Οι ίδιοι οι γονείς όμως, χωρίς να υπάρχει καμία απαγορευτική διάταξη, δύνανται από κοινού να παρέχουν την κηδεμονία του τέκνου τους σε τρίτο πρόσωπο μέσω έγγραφης συναινέσεως τους. Η κηδεμονία είναι τμήμα της επιμέλειας που ασκούν οι γονείς, που κατά τον νόμο και την φύση, κατέχουν την γονική μέριμνα του τέκνου.

            Στην περίπτωση μαθητών δύναται οι γονείς και με ιδιωτικό έγγραφο (με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής τους) να παρέχουν την δυνατότητα εκπροσώπησης τους στο σχολείο σε τρίτο. Δυνατότητα η οποία περιορίζει τον τρίτο στην απλή ενημέρωση του για την πρόοδο του μαθητή και την εν γένει συμπεριφορά του. Μπορούν όμως με συμβολαιογραφική πράξη από κοινού να παραχωρήσουν την κηδεμονία τους σε τρίτο, δυνατότητα ανώτερη της εκπροσωπήσεως αφού ουσιαστικά υποκαθιστούν τους γονείς σε όλες τις δυνατές δράσεις εντός της σχολικής κοινότητας ως οι κηδεμόνες του μαθητή.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι σχολικοί σύλλογοι και ενώσεις τιτλοφορούνται «Σχολικός σύλλογος ή ένωση γονέων και κηδεμόνων ……….» και αντίστοιχα σε όλα τα καταστατικά προβλέπεται η ισότιμη συμμετοχή των κηδεμόνων των μαθητών χωρίς περιορισμούς. Ανέκαθεν η σχολική κοινότητα είχε αποφασίσει και προέβλεπε την ισότιμη συμμετοχή των γονέων και των κηδεμόνων στα σχολικά συμβούλια και ενώσεις.

Επομένως η συμμετοχή των κηδεμόνων στις αρχαιρεσίες των σχολικών συλλόγων και ενώσεων κατ’ επέκταση είναι επιτρεπτή και νόμιμη και δεν μπορεί να απαγορευθεί διότι θα επέφερε απόλυτη ακυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Δεν είναι εκπρόσωποι των γονέων των μαθητών είναι κηδεμόνες, αυτό σημαίνει ότι ασκούν τα νόμιμα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθε που τους αναγνωρίζονται και καταστατικά.

ΙΙ. – Οι πληροφορίες που περιέχονται στην συμβολαιογραφική πράξη που κατατίθεται στο διευθυντή του σχολείου είναι πληροφορίες εμπιστευτικές και προστατεύονται ως προσωπικά δεδομένα.

 1. Η πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα υπό τη μορφή του δικαιώματος της πληροφορήσεως, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εφαρμοζόμενων υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 5Α και 10 του ισχύοντος Συντάγματος, που θεσπίζουν τις αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας της διοικητικής δράσεως και αποτελούν το συνταγματικό θεμέλιο του εν λόγω Κώδικα. Διοικητικό έγγραφο, ως αντικείμενο ασκούμενου δικαιώματος πληροφορήσεως, είναι τόσο το έγγραφο που συντάσσεται από το αρμόδιο διοικητικό όργανο κατά τους προδιαγεγραμμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς διαδικαστικούς τύπους, όσο και το έγγραφο που δεν παράγεται μεν κατά τον τρόπο αυτόν, πλην όμως έχει ληφθεί υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση ή την θεμελίωση της κρίσεως του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση της σχετικής αρμοδιότητάς του και κατέστη στοιχείο του φακέλου της δημόσιας υπηρεσίας (Σ.τ.Ε. 3855/2010, γνμδ. Ν.Σ.Κ. 12/2011, Ολ. Ν.Σ.Κ. 535/2008, γνμδ. Ν.Σ.Κ. 326/2005, 589/2005 κ.α.).

            2.α) Η πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, στις περιπτώσεις που δεν απαγορεύεται, τελεί υπό την επίκληση και απόδειξη εύλογου ενδιαφέροντος του αιτούντος.

Το ενδιαφέρον αυτό, δεν μπορεί να νοηθεί ως το γενικό ενδιαφέρον του κάθε πολίτη για την εύρυθμη άσκηση των γενικών καθηκόντων της διοικήσεως και την, εκ μέρους της, τήρηση των νόμων, αλλά ως ενδιαφέρον που ορίζεται, αντικειμενικώς, από συγκεκριμένη προσωπική έννομη σχέση του αιτούντος, που τον συνδέει με το περιεχόμενο του διοικητικού εγγράφου, του οποίου ζητεί να λάβει γνώση. [(Σ.τ.Ε. 1214/2000, γνμδ. Ν.Σ.Κ. 12/2011, γνμδ. Ολ. Ν.Σ.Κ. 535/2008, γνμδ. Ν.Σ.Κ. 589 και 326/2005 κ.α.) Α.Π. 148/2013 (ΠΟΙΝ.)].

Υπό την εν λόγω πραγματολογική σύνδεση, τα πραγματικά στοιχεία του εγγράφου ανάγονται στην ιστορική βάση της έννομης σχέσεως του αιτούντος ως κρίσιμα πραγματικά περιστατικά με έννομη σημασία.

β) Η πρόσβαση, αντιθέτως, σε ιδιωτικό έγγραφο που στερείται τα χαρακτηριστικά διοικητικού εγγράφου, προϋποθέτει την επίκληση και απόδειξη ειδικού εννόμου συμφέροντος, ταυτοσήμου, κατ’ έννοια, προς το οριζόμενο με τις διατάξεις του άρθρου 902 Α.Κ. (στηριζόμενου επί εγγράφου, συνταχθέντος προς το συμφέρον του αιτούντος ή πιστοποιούντος έννομη σχέση που τον αφορά ή σχετιζόμενου με διαπραγμάτευση τέτοιας σχέσεως).

Υπό άλλην εκδοχή, το ιδιωτικό έγγραφο, στου οποίου η πρόσβαση προϋποθέτει την επίκληση ειδικού εννόμου συμφέροντος, εκλαμβάνεται ως έγγραφο σχετικό με υπόθεση του ενδιαφερομένου, εκκρεμή ή διεκπεραιωθείσα από τη διοίκηση. (Σ.τ.Ε. (7μ.) 1198/2012, γνμ. Ολ. Ν.Σ.Κ. 63/2008, γνμδ. Εισ. Α.Π.1/2005 κ.α.).

Η έννοια του ιδιωτικού ή οικογενειακού βίου, κατά την σχετική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κ.Δ.Δ. ταυτίζεται με την έννοια των προσωπικών δεδομένων, κατά την σχετική διάταξη του άρθρου 2 του ν.2472/1997, ως προς το προστατευόμενο έννομο αγαθό, που είναι κοινό σε αμφότερες τις περιπτώσεις (Δ. Τάχος Ερμηνεία Κ.Δ.Δ. Γ΄ έκδοση, σελ. 217).

 Τα προσωπικά δεδομένα (νοούνται όχι μόνο όσα αναφέρονται στην ιδιωτική ζωή του υποκειμένου τους, αλλά και όσα προορίζονται για την εξωτερίκευσή του στη δημόσια σφαίρα) κατοχυρώνονται, ως δικαίωμα 12 συνταγματικής περιωπής, δυνάμει των σχετικών διατάξεων των άρθρων 2, 9 και 9Α του Συντάγματος, κατά τους ορισμούς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του, υπερνομοθετικής ισχύος, ν.2472/1997.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά τον ορισμό και τις υποδιακρίσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού σε απλά και ευαίσθητα δεδομένα, κατοχυρώνονται με γενικό απαγορευτικό κανόνα από κάθε επεξεργασία τους (από κρατικά όργανα ή ιδιώτες, γενικώς), όπως αυτή ορίζεται στον ως άνω νόμο και ως διαβίβασή τους, υπό την μορφή χορηγήσεως σχετικού αντιγράφου ή ανακοινώσεως σε τρίτους).

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ως θεσμοθετημένη, κατά τα ανωτέρω, παρέκκλιση απαγορευτικού κανόνα, προβλέπεται και στις διατάξεις των περιπτ. β΄ και ε΄της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2472/1997, στο πλαίσιο πάντα των γενικών αρχών του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

Με τις προπαρατιθέμενες διατάξεις του ν.1566/1985 και του π.δ. 201/1998 καθιερώνεται ειδικό καθεστώς πληροφορήσεως των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών σχολείων ενόψει, προφανώς, της κατά το Σύνταγμα αποστολής της παιδείας (άρθρ. 16 παρ. 2) και της προστασίας της παιδικής ηλικίας από το Κράτος (άρθρ. 21 παρ. 1).

Υπό το καθεστώς αυτό και στη βάση της γονεϊκής σχέσεως, όπως αυτή ορίζεται και από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. περί γονικής μέριμνας και επιμελείας, το δικαίωμα πληροφορήσεως που αφορά στα θέματα αγωγής, επιδόσεων και εν γένει συμπεριφοράς των μαθητών δημοτικών σχολείων περιορίζεται, αυστηρώς, κατά το υποκείμενο (φορέας, ο γονέας ή κηδεμόνας, μόνο για το δικό του μαθητή), το αντικείμενο (όπως ορίζεται από τις ανωτέρω διατάξεις) και κατά τόπο και χρόνο (για τα εντός του σχολικού χώρου συμβαίνοντα και μέχρι το τέλος της εν γένει εκπαιδευτικής διαδικασίας). Παραλλήλως, η γονεϊκή σχέση και αυτή της κηδεμονίας προσδίδουν, σε ότι εμπίπτει στις σχέσεις αυτές, και συνδέει τα συγκεκριμένα πρόσωπα, τον χαρακτήρα έννομης καταστάσεως οικογενειακού βίου και προσωπικών δεδομένων.

Επομένως η χορήγηση από τον υπεύθυνο του σχολείου πληροφοριών ή αντίγραφου της συμβολαιογραφικής πράξης σε οποιοδήποτε τρίτο απαγορεύεται και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα του κηδεμόνα και του παιδιού που περιέχονται στο κείμενο της πράξης.

Γώργιος Ε. Λασθιωτάκης
Δικηγόρος Παρ’ Αρειω Πάγω
κιν. τηλ. 6944 387047

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s